آلبوم تصاویر بازدید مدیران دبیرستان انرژی اتمی و مجموعه مدارس سلام از مدارس پیشرفته کانادا

قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق( آیه 20 سوره عنکبوت)
بگو در زمين سير كنيد و نيك نظر كنيد كه چگونه خدا خلق را آفريد

نوآوري از ويژگي هاي گروه مديران همكار ماست و همين نوآوري مايه علاقه ديگر مدارس به اقتباس از روش ها و تكنيك هاي آموزشي و تربيتي اين مجموعـه گرديده است.اما  نوآوري محصولي از روح پژوهندگي و آموزش پذيري است كه بي ترديد استفاده از تجارب مدارس كشورهاي پيشرفته و بومي سازي آن تجارب يكي از ارزنده ترين روش هاي پژوهشگري است. بيش از ده سال است كه همه ساله مديران انرژی اتمی و مدارس سلام از يكي از كشورهاي توسـعه يافته بازديد مي نمايند و گزارش عملكرد مدارس پيشرفتـه آنان را در داخل منعكس مي نمايند تا ضمن آگاهي بخشي به دبيران، دانش آموزان، اوليا و دست اندر كاران آموزش و پرورش ارتقاء سطح خدمات را در مدارس خود ايجاد نمايند.اين كشورها شامل مالـزی (1380)، چين (1383)، تركـيه( 1385)، ژاپن (1387)، روسيه(1388)، انگلستان (1389) و کانادا (1391)  بوده است كه گزارش تفصيلي اين بازديد ها در اختيار مديراني كه از مجموعه ما بازديد مي نمايند قرار گرفته و مي گيرد.

 


تفاوت عمده ی آموزش و پرورش این کشورها با نوع آموزش درمدارس ایران عبارتند از:
 • اولویت دادن به تعلیم و تربیت نسبت به دیگر نیازهای شهروندی.
 • نظام مندی آموزش مبتنی بر نیازهای بازارکار و فرهنگ بومی و امکان اشتغال با دیپلم خصوصاً فنی و حرفه ای.
 • مشارکت بخش خصوصی بصورت پیشتاز و بهره گیری بخش دولتی از تجارب آنان.
 • فعال سازی اولیا و شهرداری ها در حمایت از مدارس.
 • بکارگیری نرم افزار ها و سیستم های هوشمند در آموزش و تجهیز کلاس های درس.
 • تنوع بخشی به آموزش و انتخاب دروس در سطوح متفاوت یادگیری توسط دانش آموزان .(مانند روش منتو سوری)
 • فعالیت های فوق برنامه ( ورزشی ، هنری ، پژوهشی و ... ) با رویکرد مشارکت دانش آموزان .
 • امکان ادامه تحصیلات عالی برای علاقه مندان با تنوع در نوع پذیرش بر حسب کشورهای متفاوت.  
 • اصلاح مستمر روشهای یاد دهی و یادگیری (آموزش ضمن خدمت)
 • اختیارات وسیع مدارس و دبیران در سیاست گذاریهای آموزش و توسعه خدمات .
 • مشارکت فعال اولیاء در نظارت بر کیفیت آموزش در کلاس درس فرزندان .