برنامه ها ی (اقدامات) انجام شده در واحد تحقیق و توسعه
تدوین مدل ارزیابی مدارس( مدل تعالی مراکز آموزشی )
 ارزیابی عملکرد عبارتست از یک سیستم بازخورد که در برگیرنده ارزیابی مستقیم عملکرد اشخاص یا سازمان­ها باشد. مهمترین مسئله برای مدیران هر سازمان، موضوع ارزیابی بخش­های مختلف مجموعه بر اساس یک الگوی استاندارد می باشد، زیرا اهمیت این امر برای مدیران متناسب با اهمیت این سوال اساسی است که آیا سازمان و نیروهای آن بدرستی وظایف خود را انجام می­دهند؟ و یا اینکه آیا حرکت سازمان در راستای اهداف تعیین شده است؟ لزوم ارزیابی در مدارس و مراکز آموزشی نیز به عنوان یک مجموعه خدماتی بیش از سایر مجموعه‌ها احساس می­گردد. کارشناسان واحد تحقیق و توسعه با بررسی مدلهای مختلف ارزیابی داخلی و خارجی در سازمان­های مختلف آموزشی- خدماتی و نیاز­سنجی داخلی مدارس پس از یک دوره 14 ماهه موفق به آماده‌سازی الگوی بومی برای ارزیابی جامع فعالیت‌های مرتبط با مدرسه­ داری شده ­اند.