برنامه ها ی (اقدامات) انجام شده در واحد تحقیق و توسعه
تدوین شناسنامه و شاخص های ارزیابی فرآیندهای اجرایی مدرسه
یکی از راه های ثبت اطلاعات مربوط به هر فرآیند، تدوین شناسنامه برای هر کدام از فرآیند ها می باشد که در شناسنامه فرآیندها مواردی چون عنوان فرآیند ، تعریف فرآیند، مسئول فرآیند، شناسه فرآیند، سمت های مرتبط و اهداف آورده می­شود. در واحد تحقیق و توسعه دبیرستان انرژی اتمی پس از مستند­سازی فرایندهای اجرایی مدرسه، برای هر یک از فرایندها، شناسنامه تدوین گردید. بعد از این مرحله  مهمترین اقدام، استخراج شاخص های ارزیابی فرایندها می باشد که خروجی آن ملاكها و اصولي است كه خصوصيات كيفي را در قالب كميت بيان كرده و آنها را قابل بررسي و ارزشيابي مي نماید

از جمله مزایای تعیین شاخص های فرایند مي توان به موارد ذیل اشاره نمود
· با استفاده از شاخص ها می توان به تشريح وضعيت سازمانها از لحاظ برنامه ريزي و يا انجام تحقيقات علمي پرداخت و در روند تغييرات، آنها را بررسي كرد.
·  شاخصها معيار مناسبي براي ارزشيابي شمرده مي شوند.
·    شاخصها براي پيش بيني روند كارها مورد استفاده قرار مي گيرند.


در واحد تحقیق و توسعه پس از تدوین فرآیندهای اجرایی مدرسه، شناسایی شاخص­های کلیدی فرآیندها در دستور کار این واحد قرار گرفته است.