برنامه ها ی (اقدامات) انجام شده در واحد تحقیق و توسعه
بازنگری و طراحی مجدد  ساختار سازمانی و ساختار کمیسیون های مدرسه
هر زمان كه سخن از سازمان است، ساختار سازمانی در پي آن آمده است . ساختار يك سازمان را مي توان مجموعه راههايي دانست كه طي آن فعاليت هاي سازمان به وظيفه هاي شناخته شده تقسيم و ميان اين وظيفهها هماهنگي و ارتباط مشخص شود.
 کارشناسان واحد تحقیق و توسعه با بررسی ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی دبیرستان انرژی اتمی و همچنین مدل های استاندارد  ساختار سازمانی، به یک مدل استاندارد و بهینه برای این مجموعه دست یافتند که از جمله مهمترین مزایای بکارگیری این ساختار می‌توان به مواردی همچون افزایش چشمگیر بهره­وری، کاهش هزینه­ها، مشخص شدن ارتباطات کاری و کاهش تداخل های کاری اشاره نمود. نمونه ساختار سازمانی دبیرستان انرژی اتمی در www.randd.ir  نیز موجود می باشد.