برنامه ها ی (اقدامات) انجام شده در واحد تحقیق و توسعه
طراحی تقویم اجرایی جامع سالانه
داشتن برنامه زمان بندی شده و دانستن زمان انجام کارها برای پرسنل و همچنین مدیران همواره مورد اهمیت و به عنوان نیاز اولیه برای ایجاد نظم در سازمانها بوده است. تقویم اجرایی ساختاری است برای زمانبندی فرایند ها با امکان ریز شدن تا سطح کارهای جزئی به تفکیک سمتهای شاغل در سازمان که با فرمتهای کاغذی و فایلهای رایانه ای و یا نرم افزاری قابل ارائه می باشد .
تقویم اجرایی جامع و دقیق، برگ برنده مدیران مدارس پیشرو برای مدیریتی توأم با آرامش و بدون فراموشی امور مهم و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت می باشد. تدوین تقویم اجرایی، امری ضروری برای مراکز آموزشی است از این رو یکی دیگر از اقدامات انجام شده در واحد تحقیق و توسعه تهیه تقویم اجرایی جامع مدرسه با در نظر گرفتن برنامه­های کلان آموزشی و تربیتی و فعالیت­های خاص هریک از بخش های مدرسه می‌باشد.