برنامه ها ی (اقدامات) انجام شده در واحد تحقیق و توسعه
تدوین شرح وظایف دقیق اعضاء به تفکیک حوزه های فعالیت
 طبیعتاً برای دستیابی به اهداف هر سازمان فرایندهای شناسایی شده در آن مجموعه می بایست توسط فرد یا افرادی در قالب وظایف مدون اجرایی گردد، در مراکز آموزشی نیز به عنوان یک سازمان خدماتی که وظیفه خطیر فرهنگی و آموزش را عهده دار می باشند و خدمات گیرندگان در ارتباط مستقیم با پرسنل سازمان می باشند ، استفاده از نیروهای خبره و تقسیم بندی صحیح  وظایف و تفویض اختیار جایگاه ویژه ای دارد.
یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در واحد تحقیق و توسعه، تعیین شرح وظایف دقیق افراد و شرح وظایف جامع مسئولان دبیرستان انرژی اتمی بوده است.