افتخارات 


     عملکرد المپیاد دبیرستان از سال 1372 تا سال 1402
    عملکرد جهانی المپیاد و مسابقات علمی تا سال 2023