سوالات آزمون دی و خرداد ماه دبیرستان انرژی اتمی
سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی – دی 97

پایه دهم پایه دهم انسانی پایه یازدهم  یازدهم انسانی پایه دوازدهم
تفکر و سواد رسانه ای اقتصاد آمار و احتمالات روان شناسی  
دین و زندگی تفکر و سواد رسانه ای محیط زیست ریاضی  
ریاضی دین و زندگی حسابان عربی  
زبان انگلیسی ریاضی دین و زندگی فارسی  
زیست زبان انگلیسی زبان انگلیسی فلسفه  
شیمی عربی زیست فنون ادبی  
عربی فارسی شیمی    
فارسی علوم و فنون ادبی عربی    
فیزیک منطق فارسی    
نگارش نگارش فیزیک تجربی    
هندسه   فیزیک ریاضی    
    هندسه    
         
         
         


سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی – خرداد 97

پایه دهم پایه دهم انسانی پایه یازدهم پایه دوازدهم
ادبیات فارسی اقتصاد ادبیات فارسی  
تفکر و سواد رسانه ای تفکر و سواد رسانه ای آمار و احتمالات  
ریاضی جامعه شناسی انسان و محیط زیست  
زبان انگلیسی دینی حسابان  
زیست ریاضی دین و زندگی  
شیمی زبان انگلیسی ریاضی  
عربی عربی زمین شناسی(ریاضی)  
فیزیک علوم و فنون ادبی زمین شناسی  
هندسه فارسی زیست شناسی  
  منطق شیمی  
  نگارش عربی  
    فیزیک تجربی  
    فیزیک ریاضی  
    نگارش  
    هندسه  


سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی – دی 96

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم
ادبیات فارسی ادبیات فارسی زیست شناسی
هندسه زبان فارسی ریاضی تجربی
دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی (4)
زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی (4)
عربی عربی زبان فارسی
شیمی شیمی ریاضی شیمی (4)
فیزیک فیزیک ریاضی فیزیک (4)
ریاضی زیست شناسی دیفرانسیل  
فیزیک ریاضی تجربی گسسته
نگارش هندسه هندسه تحلیلی
زیست زمین شناسی زمین شناسی
  حسابان  
  آمار و احتمال  
  شیمی تجربی  
  فیزیک تجربی  


سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی – خرداد 96

پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم
ادبیات فارسی ادبیات فارسی زیست شناسی
هندسه زبان فارسی ریاضی تجربی
دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی (4)
زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی (4)
عربی عربی زبان فارسی
شیمی شیمی شیمی (4)
فیزیک فیزیک ریاضی فیزیک (4)
ریاضی  زیست شناسی دیفرانسیل  
 فیزیک ریاضی تجربی گسسته
 نگارش هندسه هندسه تحلیلی
زیست زمین شناسی زمین شناسی
  حسابان  
  جبر و احتمال  

سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی – دی 95

پایه دهم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی ادبیات فارسی  (3) زیست شناسی
هندسه زبان فارسی (3) ریاضی تجربی
دین و زندگی دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)
زبان انگلیسی زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی عربی (3) زبان فارسی
شیمی شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک فیزیک (3) فیزیک (4)
ریاضی  زیست شناسی دیفرانسیل  
 فیزیک تجربی ریاضی تجربی گسسته
 نگارش هندسه (2) هندسه تحلیلی
زیست زمین شناسی زمین شناسی
  حسابان  
  جبر و احتمال  

سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال دوم تحصیلی – خرداد 95

پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) زیست شناسی
زبان فارسی (2) زبان فارسی (3) ریاضی تجربی
دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)
زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (2) عربی (3) زبان فارسی
شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
ریاضی (2) زیست شناسی دیفرانسیل  
هندسه (1) ریاضی تجربی گسسته
آمار و مدلسازی هندسه (2) هندسه تحلیلی
  زمین شناسی زمین شناسی
  حسابان  
  جبر و احتمال  


سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی – دی 94

پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) زیست شناسی
زبان فارسی (2) زبان فارسی (3) ریاضی تجربی
دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)
زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (2) عربی (3) زبان فارسی
شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
ریاضی (2) زیست شناسی دیفرانسیل  
هندسه (1) ریاضی تجربی گسسته
آمار و مدلسازی هندسه (2) هندسه تحلیلی
  زمین شناسی زمین شناسی
  حسابان  
  جبر و احتمال  سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال دوم تحصیلی – خرداد 94

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی  (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) زیست شناسی
زبان فارسی (1) زبان فارسی (2) زبان فارسی (3) ریاضی تجربی
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (1) عربی (2) عربی (3)  زبان فارسی
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (1)    فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
زیست شناسی  ریاضی (2) زیست شناسی دیفرانسیل  
ریاضی (1) هندسه (1) ریاضی تجربی گسسته
  آمار و مدلسازی هندسه (2) هندسه تحلیلی
    زمین شناسی زمین شناسی
    حسابان  
    جبر و احتمال  


سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی –  دی  93

                                                                                                                                                                                                                                        
پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی (1) ریاضی (2) حسابان  
ریاضی (1) عربی (2) دینی (3)  
عربی (1) عربی ادونس ریاضی تجربی  
شیمی (1) هندسه (1) زبان (3)  
فیزیک (1) هندسه ادونس زبان فارسی (3)  
زبان فارسی (1) زبان فارسی ادونس زمین شناسی  
دین و زندگی (1) شیمی (2) شیمی (3)  
زبان انگلیسی (1)   عربی (3)  
زیست شناسی   فیزیک تجربی  
    هندسه (2)  
    فیزیک (3)  
    ادبیات فارسی (3)  
       
       

سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال دوم تحصیلی – خرداد 93

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی  (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) زیست شناسی
  زبان فارسی (1) زبان فارسی (2) زبان فارسی (3) ریاضی تجربی
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (1) عربی (2) عربی (3) زبان فارسی
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (1)    فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
زیست شناسی  ریاضی (2) زیست شناسی دیفرانسیل  
ریاضی (1) هندسه (1) ریاضی تجربی گسسته
  آمار و مدلسازی هندسه (2) هندسه تحلیلی
    زمین شناسی زمین شناسی
    کامپیوتر  
    حسابان  
    جبر و احتمال  


سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی – دی ماه 92

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی  (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) زیست شناسی
  زبان فارسی (1) زبان فارسی (2) زبان فارسی (3) ریاضی تجربی
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) ریاضی تجربی دین و زندگی (4)
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (1) عربی (2) عربی (3) زبان فارسی
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (1)    فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی دیفرانسیل  
ریاضی (1) ریاضی (2) فیزیک تجربی گسسته
  هندسه (1) هندسه (2) هندسه تحلیلی
  آمار و مدل سازی زمین شناسی زمین شناسی
    حسابان  
    جبر و احتمال  


سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال دوم تحصیلی – خرداد ماه 92

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی  (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) ادبیات فارسی  (4)
  زبان فارسی (1) زبان فارسی (2) زبان فارسی (3)  
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)      
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (1) عربی (2) عربی (3)  
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (1)    فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی دیفرانسیل  
ریاضی (1) ریاضی (2) ریاضی تجربی گسسته
  هندسه (1) هندسه (2) هندسه تحلیلی
  آمار و مدل سازی زمین شناسی زمین شناسی
  جغرافیا کامپیوتر  
    حسابان  
    جبر و احتمال  
    تاریخ  


سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی – دی ماه 91

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی  (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) ادبیات فارسی  (4)
  زبان فارسی (1) زبان فارسی (2) زبان فارسی (3)  
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)      
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (1) عربی (2) عربی (3)  
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (1)    فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی دیفرانسیل  
ریاضی (1) ریاضی (2) ریاضی تجربی گسسته
  هندسه (1) هندسه (2) هندسه تحلیلی
  آمار و مدل سازی زمین شناسی زمین شناسی
  جغرافیا کامپیوتر  
    حسابان  
    جبر و احتمال  
    تاریخ  

سوالات امتحانات کلیه پایه ها –  نیمسال دوم تحصیلی – خرداد ماه 91

پایه اول پایه دوم پایه چهارم
ادبیات فارسی (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی(4)
زبان فارسی (1) زبان فارسی  (2)  
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (4)
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی(2) زبان انگلیسی(4)
عربی (1) عربی (2)  
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (4)
فیزیک (1) فیزیک (2) فیزیک (4)
ریاضی (1) ریاضی (2) ریاضی تجربی
زیست شناسی (1) زیست شناسی گسسته
  هندسه (1) هندسه تحلیلی
  آمار و مدل سازی زمین شناسی


سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی – دی ماه 90

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی  (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) ادبیات فارسی  (4)
  زبان فارسی (1) زبان فارسی (2) زبان فارسی (3)  
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)      
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (1) عربی (2) عربی (3)  
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (1)    فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی دیفرانسیل  
ریاضی (1) ریاضی (2) ریاضی تجربی گسسته
  هندسه (1) هندسه (2) هندسه تحلیلی
  آمار و مدل سازی زمین شناسی زمین شناسی
    کامپیوتر  
    حسابان  
    جبر و احتمال  

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم
ادبیات فارسی  (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) زیست شناسی
زبان فارسی (1) زبان فارسی (2) زبان فارسی (3) ریاضی تجربی
دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)
زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4)
عربی (1) عربی (2) عربی (3)  زبان فارسی
شیمی (1) شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4)
فیزیک (1)    فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4)
زیست شناسی  ریاضی (2) زیست شناسی دیفرانسیل  
ریاضی (1) هندسه (1) ریاضی تجربی گسسته
  آمار و مدلسازی هندسه (2) هندسه تحلیلی
    زمین شناسی زمین شناسی
    حسابان  
    جبر و احتمال