مرحوم سعد حجاريان كاشاني -  مدیریت فقید دبیرستان انرژی اتمی

در سال 1337 در محله نازي آباد تهران بدنيا آمد تحصيلات ابتدايي را در دبستان الهي و متوسطه را در دبيرستان سيد فاطمي به پايان رساند . در سال 1355 در رشته مهندسي پليمر دانشگاه صنعتي اميركبير پذيرفته ودر سال 1364 كارشناسي و 1369 كارشناسي ارشد مهندسي پليمر را دريافت نمود . فعاليتهاي فرهنگي ايشان در سال 1356 در دبيرستان محل تحصيل( شهيد فاطمي ) با انديشه مدرسه محوري و نوسازي تربيت ديني در ضمن آموزش شروع شد و بهترين خاطرات و تجارب آموزشي خود را در هسته هاي رشد آن دبيرستان كه در محل دبيرستان و مسجد امام حسن مجتبي (ع) تشكيل مي شد آموخت . پايه گذاري دبيرستان نمونه دولتي رشد در سال 1364 ودبيرستان امام خميني در سال 1369 در منطقه 16 با انديشه مديريت مدرسه محوري ايشان وكمكهاي خالصانه دوستان و همكاران صميمي ايشان تجسم آرزو هاي تربيت نيروي انساني درجنوب شهر گرديد . پايه گذاري امور تربيتي و جذب نيروي انساني وي در مدارس جنوب شهردر كنار اين فعاليتها ادامه داشت . در سال 1372 به دعوت سازمان انرژي اتمي عهده داردبيرستان انرژی اتمی گردیدند كه اكنون از موفقيت قابل قبولي برخوردار است . در سال1376 مدارس هماهنگ و از سال 1379 مجموعه دبيرستان هاي سلام و در سال 1380 موسسه الگوي توسعه نمونه را با هدف انتقال تجارب آموزشي و تربيتي خويش به ديگر مدارس كشوربنيان نهاد"

   

 

 
 

hajarian@aehighschool.com