علی میکائیل پور - مسئول پایه دوازدهم

► کارشناس میکروبیولوژی  و  گواهینامه مدیریت زمان , استرس , بهبود حافظه از دانشگاه تهران و دیوید توماس مرد حافظه دنیا 

► گواهینامه برند مشاغل و رشته ها  ,  مجمع جهانی مدیریت  ,  فنون ارتباطات و مذاکرات از دانشگاه تهران و آلن پیز (مرد شماره یک فنون مذاکرات)

 

سابقه فعالیتهای آموزشی :

► یک سال مشاور پایه اول و سوم
► دوازده سال مشاور پیش دانشگاهی
► مشاور پیش دانشگاهی دبیرستان انرژِی اتمی از سال 1389

تست میزان فعالیتهای نیمکره راست و چپ مغز ( برای مشاغل )
http://mindmedia.com/braintest.html


معرفی رشته های دانشگاهی
معرفی دانشگاههای تهران