شورای دانش آموزی
اهداف تشکیل شورا های دانش آموزی:
     الف) تشکل شورا به منظور تصدی گری، شامل اهداف:
1ـ آماده سازي دانش آموزان براي جامعه پذيري و تمرين مشاركت اجتماعی
2ـ استفاده از توانمندي هاي مختلف دانش آموزان به مثابه منابع انساني در اجراي برنامه هاي درسي
3ـ ايجاد روحيه مسئوليت پذیری و مشاركت دانش آموزان
4ـ تمرين كار گروهي و آمادگي دانش آموزان براي ایجاد سازمانهای کار آفرین
5 ـ صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني موظف
6 ـ ايجاد حس رقابت بين كلاس ها در امر مشاركت در كارهاي مدرسه ( فاستبقوا الخیرات )
7 ـ كاهش فاصله بين مسئولين و دانش آموزان و حذف فاصله كلاس و دفتر
     ب)  تشکل شورا در عرصه اندیشه ورزی شامل اهداف:
1ـ شناسایی نقاط قوت و ضعف دبیرستان از دید دانش آموزان ( باز خوردگیری )
2ـ مشارکت در شناخت نیاز های روز آمد دانش آموزان( ایده یابی و تصمیم سازی )
3ـ رهیافت اجرائی جهت رفع نیازهای فوق ( تصمیم گیری )
4ـ مشارکت در جمع آوری تجارب دیگران
5 ـ تقویت بنیه اندیشه ورزی دانش آموزان
6- هم سوسازی دانش آموزان با سیاست های مدیریت
 
تعاريف :
شوراي تائيد صلاحيت
شورايي متشكل از معاون فرهنگي دبيرستان ، مديريت داخلي دبيرستان ومسئول پايه كه وظيفه بررسي صلاحيت كانديداهاي مديريت كلاس و معاونين وي را بر عهده دارند
شوراي اجرايي
كادراجرايي وبرگزاركننده انتخابات مي باشد كه متشكل از معاون فرهنگي دبيرستان ، مدير داخلي دبيرستان ويك نماينده مستقل ازهرپايه كه نقش ناظرين صندوق را دارند خواهند بود .
شوراي داوري :
شورايي متشكل از مديريت دبيرستان ، مديريت داخلي ، معاون فرهنگي و مسئولين پايه ها كه مسئوليت داوري در جشنواره شوراها را بر عهده دارند .
نماينده مستقل :
به  كسي گفته مي شود كه در فعاليت هاي انتخاباتي ذي نفع وجزو كانديداي مديريت كه توسط دانش آموزان معرفي مي گردد نباشد.
مديـــر
وظيفه برنامه ريزي ، هدايت و رهبري مجموعه فعاليت هاي مصوب شده درمعاونت هاي كلاس را(به بهترين شكل)درطول سال برعهده دارد.لازم به ذكر است كه مديران كلاس هابه صورت ماهانه جلساتي رابامديريت دبيرستان جهت گزارش دهي و پيگيري مطالبات دانش آموزان كلاس خواهند داشت.
معـاون فرهنـگي
مسئول كليه امور فرهنگي كلاس خواهد بود و در جلسات ماهانه با مسئول فرهنگي دبيرستان  خط مشي و برنامه هاي كلي قابل اجرا در كلاس را بررسي خواهند نمود .
معـاون آمــوزش
مسئول كليه امور مرتبط با آموزش كلاس مي باشد . معاونين آموزش بايدحداقل ماهانه جلساتي رابامسئول پايه پيرامون مسائل آموزش پايه و تعيين خط مشي كلي داشته باشند.
معـاون اجــرايي و ورزش
مسئول كليه امور مرتبط با امور انضباطي ، پشتيباني و ورزشي كلاس مي باشد و با نظر مستقيم مديريت داخلي دبيرستان (معاون اجرايي) در شوراي تائيد صلاحيت انتخاب مي شود كه در امور انضباطي و برگزاري مسابقات داخلي وبين المدارس كمك مربي ورزش نيز خواهد بود
معـاون رسانه
رابط و هماهنگ كننده استفاده دانش آموزان از سايت دبيرستان و همچنين مسئول اطلاع رساني فعاليت هاي در حال اجراي شوراي كلاس وهمچنين به روز كردن تابلوي فعاليت شوراها مي باشد
قبل از هر چيز برخي از شرح وظايف مهم به شرح زير مي باشد :
 
شرح وظايف مسئول پايه :
مسئول پايه نقش محوري و كليدي در راه اندازي ، ساماندهي ، هدايت و اجراي فعاليت شوراهاي کلاسي تحت مسئولیت خود را دارد و می بایست دانش آموزان پایه را به فعالیت و مشارکت در شوراهای کلاسی ترغیب نمایند.
براي شوراهاي كلاسي در پايه بر عهده دارد كه به اختصار مي توان به نكات ذيل اشاره نمود :
1-     قرار دادن اساس نامه شوراها در اختيار دانش آموزان
2-     تعريف و تفهيم حيطه اختيارات شوراهاي دانش آموزي در سطح مدرسه براي دانش آموزان جديد الورود
3-     ترغيب و تشويق دانش آموزان با خصوصيات خاص جهت مديريت كلاس در انتخابات شوراها
4-     اختصاص بخشي از زنگ مشاوره جهت پاسخگويي و شفاف سازي وظايف شوراها به دانش آموزان كلاس
5-     برگزاري جلسات هفتگي با اعضاء شوراي كلاسي جهت برنامه ريزي فعاليت هاي جاري و آتي شوراي كلاس
6-      پيگيري مصوبات جلسات در طول هفته از مديران كلاس ها
 
شرح وظايف معاونت فرهنگي :
ارزیابی ،  جمع بندی ، مديريت كلي و هماهنگي بين شوراي سه پايه را درسطح مدرسه بر عهده دارد كه اين وظايف به اختصار به شرح ذيل مي باشد :
1-     تشكيل شوراي تائيد صلاحيت جهت بررسي صلاحيت كانديداها، معاونين ونظارت بر نحوه تبليغات در سطح مدرسه
2-     تشكيل شوراي اجرايي وبرگزار كننده انتخابات و نظارت برشمارش آرا
3-     پيگيري برقراري ماهانه جلسات مديران كلاسي با مديريت دبيرستان
4-     مشخص نمودن فرايند امتياز دهي شوراهاي كلاسي در طول سال تحصيلي
5-     مشخص نمودن امتيازات كلاسي و شخصي به صورت ماهانه و نصب بر روي تابلوي شوراها
6-      جمع بندي امتيازات سال ، برگزاري جشنواره شوراهاي دانش آموزي وتقدير از معاونين ، مديران و كلاس برتر
7-     درج نمرات دانش آموزان در كارنامه فرهنگي
وظايف و برنامه هاي پيشنهادي مدير و معاونت هاي كلاسي
مدير
8-     هدف گذاري و برنامه ريزي كلي براي فعاليت سالانه شوراي كلاس
9-     ايجاد حس مشاركت و همكاري هاي گروهي ميان دانش آموزان
10-استفاده از پتانسيل تمامي دانش آموزان كلاس جهت راه اندازي فعاليت هاي كلاسي
11-نظارت  و پيگيري امور از معاونت ها
12-اجراي طرح هاي نوين و ابتكاري
13-مراجعه به مسئول پايه جهت تاييد قبل از انجام هزينه ها و درخواست فرم شماره 3
معاونت فرهنگي
 
وظايف اصلي برنامه هاي پيشنهادي
مديريت تخته كلاسي برگزاري جشن درمناسبت ها
برگزاري مسابقات فرهنگي،انتخابي منطقه اجراي تئاترو سرود درجلسات اوليا
پيگيري فعاليت هاي فرهنگي دبيرستان تهيه بسته فرهنگي در مناسبت ها
تهيه تقويم اجرايي فرهنگي انتشار نشريه تاليفي
تشويق و ترغيب دانش آموزان به شركت در نماز جماعت برگزاري نمايشگاه هاي آثار فرهنگي و هنري
به روز رساني تابلوي كلاس با محتواي قرآني ، احاديث و . . . برنامه بازديد از مراكز فرهنگي
همكاري در برگزاري مراسم صبحگاه پخش فيلم هاي سينمايي براي كلاس
  برگزاري گردهمايي، مباحث فرهنگي در مناسبت ها
  برگزاري مسابقه فرهنگي مدرسه اي يا كلاسي
  تهيه ويژه نامه نوروزي
  تهيه روزنامه ديواري مدرسه اي
  تهيه CD  هاي ماهانه از اتفاقات ماه گذشته
 
 
معاونت اجرايي و ورزش
 
وظايف اصلي برنامه هاي پيشنهادي
حضور و غياب روزانه هماهنگي اردوهاي شهري و استاني
همكاري با معاونت فرهنگي جهت اجراي صبحگاه همكاري با معاونت فرهنگي جهت تزئينات ايام الله
نظارت بر حسن اجرا در نظافت كلاس همكاري با معاون فرهنگي جهت برگزاري جشن ها
پخش جزوات خريد وسايل مورد نياز بنا به ضرورت
اخذ ماليات بصورت ماهانه نصب لوح نظافت كلاس به صورت ماهانه
نظارت بر نظم كلاس قبل از ورود معلم تقسيم وظايف كلاسي
  ارائه گزارش فعاليت هاي شوراي كلاسي
   
 
معاونت رسانه و  خبر
 
وظايف اصلي برنامه هاي پيشنهادي
مستندسازي فعاليت هاي كلاس به صورت فيلم ،عكس و .. راه اندازي بانك نرم افزار
اطلاع رساني وخبررساني فعاليت هاي كلاس در تابلوي فعاليت شورا راه اندازي وبلاگ كلاسي
به روز كردن تابلوي كلاس با مطالب مفيد برگزاري مسابقات تحت وب
مشاركت در جمع آوري خبر براي نشريه مدرسه تهيه ليست سايت هاي مفيد وبه روز نمودن آنها
كمك به معاون رسانه مدرسه راه اندازي نشريه وروزنامه ديواري
تهيه گزارش مصور از فعاليت هاي انجام شده و در حال اجرا به صورت ماهانه خواندن خبر ومقاله در صبحگاه
تهيه گزارش از كارهاي و هزينه هاي انجام شده در كلاس انجام مصاحبه با مسئولين كلاس ، مدرسه و افراد مرتبط جهت درج در نشريه
   
 
 
معاونت آموزش
 
وظايف اصلي برنامه هاي پيشنهادي
انتخاب دستيار دبير انتخاب نماينده المپياد
كنترل طرح درس تهيه نمونه سوال آزمون دروس اصلي والمپيادي
تنظيم و نظر كارشناسي در رابطه با برنامه آزمون هاي پايان ترم تهيه جزوه دروس اصلي و المپيادي
تنظيم لوح تكليف تهيه كتاب كمك آموزشي غيرالگو
ارائه امتياز مشاركت كارنامه فرهنگي برگزاري آزمون آزمايشي
گزارش مشكلات تدريس به مسئول پايه چاپ نشريه علمي
ارائه برنامه آموزشي هنگام تاخير و غيبت دبير ثبت نام دانش آموزان در آزمون دانشگاه آزاد
تنظيم لوح تكاليف كارسنج تشكيل كتابخانه آموزشي كلاس
انتخاب نماينده المپياد وتعيين وظايف دانش آموزان تهيه پوستر علمي براي كلاس
پيگيري فعاليت هاي آموزشي مدرسه تهيه مطالب علمي براي برد
  تهيه بروشور علمي
  كلاس تقويتي براي دانش آموزان ضعيف
  تصحيح آزمون ها
  گزارش رتبه هاي برتر علمي كلاس
  تهيه جزوه ونمونه سوالات تاليفي
  تهيه كتاب كمك آموزشي غير الگو
  چاپ نشريه علمي
  ثبت نام دانش آموزان در آزمون هاي مراكز علمي
  تشكيل كتابخانه كلاسي
  برگزاري مجمع هاي علمي
  تصحيح آزمون ها
  تهيه بسته هاي آموزشي
  تهيه فايل  و سي دي آ موزشي
  تقدير از دبيران
  تقدير از دانش آموزان
  تشكيل گروه هاي حل مسئله و رفع اشكال احتمالي دانش آموزان
  معرفي و تقدير از نفرات برتر آموزشي و پيشرفت تحصيلي در ماه
 
 
فرآيند اجرايي  انتخابات شوراهاي دانش آموزي دبيرستان انرژي اتمي
(كانديداتوري ، تاييد صلاحيت و راي گيري)
نحوه انتخاب مدير كلاس
1-     سال فعاليت شورا از مهر ماه آغاز و به جشنواره شوراها ختم مي گردد .
2-     درايام تابستان اهداف ونحوه فعاليت شوراهاي كلاسي درطول سال تحصيلي براي دانش آموزان به اختصارتوضيح داده مي شود.
3-     درايام هفته اول مهرماه جهت ثبت نام از كانديداهاي مديريت كلاس فراخوان زده خواهدشد. (فرم شماره 1)
·         تبصره : مدير كلاس كه نقش رهبري كلاس را بر عهده دارد و طي انتخاباتی براي مدت یک سال برگزيده ميشود .
4-     هركانديدا  بايد آمادگي خود جهت مديريت كلاس اعلام نمايد تا شوراي تائيد صلاحيت بتواند صلاحيت مدير مربوطه راتائيد نمايد.
·         شوراي تائيد صلاحيت : شورايي است متشكل از معاون فرهنگي ، مدير داخلي ومسئولين پايه  براي ارزيابي كانديداهاي مديريت كلاس در جهت دستيابي كلاس به مديران واجد صلاحيت 
5-     تبليغات كانديداها پس از تائيد صلاحيت به مدت يك هفته درفضاهايي از مدرسه كه از قبل تعبيه شده است انجام خواهد گرفت از ديگر تبليغات مي توان به استفاده از Lcdراهرو و صحبت 10 دقيقه اي در كلاس مشاوره نام برد .
·         تبصره :تبليغات دانش آموزي قبل از نصب بايد به تائيد معاون فرهنگي دبيرستان برسد.
6-      اواسط مهرماه انتخابات شوراهاي دانش آموزي جهت انتخاب مدير كلاس بصورت عمومي ودر مراسم ويژه اي انجام خواهد شد.
·         تبصره : برگه هاي اخذ راي در 6 رنگ مختلف (براي شش كلاس)  طراحي خواهد شد تا در روز راي گيري بين دانش آموزان توزيع شود ، در مراسم راي گيري دانش آموزان هركلاس بايد به كانديداي كلاس خود راي دهند ، بديهي است درغيراين صورت آراء ماخوذه جزو آرا باطله محسوب خواهد شد..
7-     مسئوليت برگزاري و نظارت بر حسن اجراي راي گيري و شمارش آراء بر عهده شوراي اجرايي مي باشد .
شوراي اجرايي
كادراجرايي و برگزاركننده انتخابات مي باشد كه متشكل از معاون فرهنگي دبيرستان ، مدير داخلي دبيرستان ويك نماينده مستقل ازهرپايه كه نقش ناظرين صندوق را دارند خواهند بود .
8-     در كلاس هايي كه آراء ماخوذه به حد نصاب نسبي (1 50)% نرسند انتخابات به دور دوم با حضور دو كانديداي برتر كشيده خواهد شد  .
نحوه انتخاب معاونين كلاس
1-      معاونت هاي كلاس شامل : معاون آموزشي ، معاون فرهنگي ، معاون اجرايي و ورزش ، معاون رسانه و خبر، مي باشد .
2-     مدير كلاس با هماهنگي و مشورت مسئول پايه ليست نفرات پيشنهادي براي تصدي معاونت ها را مشخص مي نمايد و پس از تاييد توسط واحدهاي مربوطه در مدرسه (مدير داخلي ، معاون فرهنگي ، معاون رسانه و . . . ) به راي گيري دانش آموزان كلاس خواهد گذاشت .
3-     انتخاب معاونت هاي شورا به صورت كلاسي و توسط مشاور در داخل كلاس و با بيشترين آراء صورت خواهد گرفت .
4-     پس از برگزاري انتخابات ومشخص شدن نفرات برگزيده به مدت يك هفته فرصت وجود دارد تادر جلسه اي باحضور مديريت دبيرستان و اعضاي شوراهاي دانش آموزي اهداف و سياست گذاري هاي كلي تشكيل شوراهاي دانش آموزي توسط مديريت محترم براي منتخبين مشخص شود.
·   تبصره : پس از جلسه فوق شوراها راسما فعاليت هاي اجرايي خود را در سطح كلاس و مدرسه باهدايت وبرنامه ريزي مسئولين پايه آغاز مي نمايند.
 
استيضاح :
اعضاي كلاس مي توانند با درخواست از مسئول پايه طي نامه اي كه 3/1 اعضاي كلاس آن را امضاء كرده باشند از مدير يا معاونان كلاس توضيح بخواهند . بديهي است بعد از استيضاح جهت راي اعتماد، دوباره راي گيري صورت مي گيرد و در صورت عدم کسب اکثریت نسبی(نصف ا نفر) مدیر باید معاون جدید معرفی نماید و کابینه را ترمیم کند. در صورت استیضاح و عزل مدیر کلاس، انتخابات میان دوره ای برگزار می گردد . مدیر جدید و شورای جدید(دولت کلاسی) تشکیل خواهد شد. بدیهی است سقوط شورای کلاسی(دولت کلاسی) به نفع کلاس نخواهد بود و باعث تأخیر در اجرای طرح و برنامه خواهد شد و همچنین عرصه ی رقابت برای کلاس فوق در جشنواره ی شوراها بسیار دشوار خواهد بود.
 
 
نحوه امتياز دهي به فعاليت اعضاي كلاس و  شوراهاي كلاسي
طبق آخرين تصميمات كميسيون فرهنگي دبيرستان مصوب گرديد به جهت ترغيب و علاقه مند سازي دانش آموزان كلاس به فعاليت هاي كلاسي و مشاركت در تمامي امور به همه اعضاي كلاس در انتهاي هفته به ازاي ميزان زمان صرف شده براي فعاليت هاي كلاسي امتياز تعلق گيرد .
اعضاي كلاس طبق فرم شماره 2 و طي خود اظهاري هفتگي اعلام مي دارند كه در طول هفته چه ميزان ساعتي را صرف چه فعاليتي از كلاس نموده اند سپس فعاليت ها به تاييد مسئولين مربوطه دانش آموزي و واحدهاي مربوطه مدرسه (فرهنگي ، پژوهش ، رسانه ، آموزش و . . . ) ميرسند و نهايتاً ضرب ميزان كار مفيد  ( به ساعت‌ ) در عدد 3  امتياز  دانش آموز و به تبع آن كلاس را تشكيل مي دهد .
جمع امتيازات هر دانش آموز در كارنامه فرهنگي وي ثبت مي شود و مجموع امتيازات دانش آموزان كلاس امتياز شوراي كلاس را تشكيل مي دهد .
 
 
بودجه شوراها
با توافق اعضای شورای کلاس ، هر هفته دانش آموزان کلاس مبالغی بعنوان مالیات در اختیار شورای کلاس قرار می دهند و معادل آن از حساب دبیرستان مساعده دریافت می نماید. مدیر کلاس نیمی از هزینه های انجام شده در کلاس را با تائید مشاور پایه از محل بودجه در نظر گرفته شده برای کلاس از حساب دبیرستان دریافت می نماید. سقف مبلغ در نظر گرفته شده برای هر کلاس توسط مدیریت دبیرستان  مشخص می گردد.  لازم به ذکر است هر کلاس در ابتدای سال مبلغي بعنوان تنخواه اولیه از امور مالی دریافت می نماید که در انتهای سال می بایست با دبیرستان تسویه نماید . (فرم شماره 3)
 
تابلو ی معاونت رسانه
این تابلو در واقع نشان دهنده ی فعالیت های امتیاز آور اصلی هر کلاس در طول ماه و فعاليت هاي در حال اجراي هر معاونت مي باشد و برای مشارکت هر چه بیشتر و بهتر شوراهای کلاسی در پایه های مختلف طراحی گردیده است.
این تابلو به قسمت های مساوی تقسیم شده و در اختیار شوراهای کلاسی قرار می گیرد تا با نمایش فعالیت های ابتکاری و امتیاز آور خود در قالب فرم زیر و الصاق عکس و نمونه کار جهت کسب امتیازات بیشتر تلاش نمایند.
يكي از فعاليت هاي عمده و اصلي معاون خبري كلاس به روز رساني و طراحي زيباي اين تابلو مي باشد
لازم به ذکر است امتیاز ماهانه به روز رسانی تابلوی فعالیت شوراها 20 می باشد که توسط مسئول امتياز دهي داده مي شود .
 
 تابلوی شوراهای دانش آموزی
به منظور نمودار شدن فعالیت های دانش آموزان در قالب شوراهای کلاسی و در سطح دبیرستان جهت ایجاد انگیزه و حس رقابت سالم در امور آموزشی، فرهنگی، ورزشی، هنری و اجتماعی تابلویی تحت عنوان تابلوی فعالیت شوراها  در معرض دید عموم دانش آموزان نصب خواهد شد. شورای هر کلاس دارای یک بخش اختصاصی از تابلوی مزبور خواهند بود و امتيازات نهايي ماهانه خود را بر روي آن مشاهده خواهند نمود
 
جشنواره شوراهاي دانش آموزي
دراین جشنواره که همه ساله در پایان سال تحصیلی و ترجیحاً بعد از گزینش سال اوّل (مرداد ماه) برگزار می شود به نفرات برتر علمی , فرهنگی , هنری و ورزشی دبیرستان در مسابقات داخلی , منطقه و استان جوایز و تندیس هایی  اهداء می گردد.
ذكر نكاتي در رابطه با اين برنامه ضروري به نظر مي رسد :
1- جشنواره شوراهاي دانش آموزي هر سال در انتهاي سال درسي ودر ايام تابستان برگزار خواهد شد ومسئوليت برگزاري آن بر عهده معاونت فرهنگي دبيرستان مي باشد.
2- جشنواره شوراهاي دانش آموزي شامل دو بخش مجزا مي باشد :
·         دفاعيه 200 امتياز
·         ميز نمايشگاه 50 امتياز

كه جمعا 250 امتياز را شامل خواهد شد و به كلاس برتر دراين بخش هديه نقدي معادل 1.000.000 ريال تعلق خواهدگرفت .
3- زمان دفاعيه براي هركلاس بين 5تا8 دقيقه مي باشد وباتوجه به پاورپوينت ها ومطالب آماده شده كه تحويل معاونت فرهنگي ( جهت پخش درروز جشنواره ) خواهدشد اين زمان به كلاس مربوطه اختصاص پيداخواهد كرد ، البته زمانبندي هر كلاس  تابعي از محتوا و تحويل به موقع مطالب خواهد بود .
4- حداقل يك روز قبل از جشنواره بايد مطالب و محتواي آماده شده هركلاس جهت پخش درجشنواره تحويل معاونت فرهنگي گردد در غير اين صورت زمان به صورت پيش فرض براي كلاس مربوطه 5 دقيقه درنظر گرفته خواهد شد و30 امتياز نيز ازامتياز جشنواره كلاس كسر خواهدشد.
نحوه انتخاب برترين ها
كلاس برتر
در جشنواره شوراهاي دانش آموزي از تمامي كلاس ها در ازاي امتيازي كه كسب كرده اند تقدير مي شود .
به ازاي هر امتياز مبلغ 1000 ريال هديه نقدي به مدير شوراي كلاس اهدا مي شود و مدير مي تواند با توجه به امتيازات اعضاي كلاس هديه نقدي را بين دانش آموزان توزيع نمايد .
لازم به ذكر است كلاس برتر هديه اي معادل 2برابر امتيازات كسب شده را دريافت مي نمايد .
معاون برتر
از معاونت هايي كه بالاترين امتياز را كسب كرده باشند به عنوان معاون برتر تقدير خواهد شد
مدير برتر
مدير برتر از جمع 70 درصد امتيازات كلاس و 30 درصد امتيازات دفاعيه جشنواره انتخاب خواهد شد.
دفاعيه برتر
جشنواره شوراهاي دانش آموزي شامل دو بخش مجزا مي باشد :
 1. دفاعيه 200 امتياز
2. ميز نمايشگاه 50 امتياز
دفاعيه: مدير يا يكي از معاونت هاي وي مي توانند جهت ارائه گزارش عملكرد سالانه با درست كردن كليپ ، نماآهنگ و . . . نظر داوران را جهت كسب امتياز كامل جلب نمايند .
ميز نمايشگاه: برای هر کلاس یک میز در ابتدای سالن ورودی جهت برپایی نمایشگاه دستاوردهاي سال تعلق خواهد گرفت .
 
لازم به ذكر است از دفاعيه برتر نيز به صورت مجزا و با هديه نقدي تقدير خواهد شد .
·         تبصره : داوران جشنواره شامل شورايي متشكل از مديريت دبيرستان ، مديريت داخلي ، معاون فرهنگي و مسئولين پايه ها مي باشند كه بر اساس فرم زير امتيازدهي دفاعيه جشنواره شورا را انجام مي دهند .