برای حصول اطمینان از موفقیت دانش آموزان لازم است گام های بزرگ تری برداشته شود. هرچند منبع اصلی کنکور کتاب های درسی است، کیست که نداند اکتفا به کتاب های درسی برای حضور درکنکور در حکم انتحار است.برای حضور قدرتمند در کنکور باید چند گام از کتاب های درسی جلوتر باشیم. رویکرد مفهومی در کنکور بیش از پیش به ضرورت این کار دامن می زند.
 یکی از آفت های تعمیق مطالب کتاب آن است که دبیر بجای حرکت در چارچوب کتاب و ایجاد پیوستگی میان مطالب خارج از کتاب با مطالب کتاب، مطالبی را ارائه دهد که علیرغم عمیق بودن هیچ ارتباطی به مطالب کتاب نداشته باشد و به اصطلاح خروج موضوعی داشته باشد. این امر دانش آموز را از هدف اصلی خود یعنی کنکور دور می کند
 
از نقطه نظر کیفیت بخشی به آموزش انباشت مطالب غیر ضروری در ذهن کاملاً نادرست است. این امر در بهترین شرایط موجب تداخل اطلاعات در ذهن و مانعی برای حفظ و یادگیری مباحث ضروری می شود. حتی در دروسی مانند زبان که افزایش دامنه لغت یک ضرورت است، گسترش خارج از چارچوب دامنه لغات حفظ شده نه تنها نمی تواند کمکی به دانش آموز نماید بلکه موجب سردرگمی او در میان انبوهی از لغات می شود که بعضاً از نظر معنا بسیار نزدیک به هم هستند.
در راستای بحث تعمیق مطالب باید خاطرنشان کرد، مجموعه تمرینات که حاصل انباشت علمی دبیران موفق دبیرستان بوده است، معیار مشخصی برای کنترل این هدف می باشد. دبیر درس با شاخص قرار دادن سطح علمی این تمرینات می تواند به تعمیق مطالب کتاب بپردازد. ضمن این که تمرینات این مجموعه به صورت منظمی از ساده به دشوار در کنار یکدیگر قرار گرفته است که می تواند برای افزایش تدریجی سطح علمی کلاس معیار مناسبی باشد. رویکرد سازمان سنجش به گزینش دانش آموزان دارای فهم عمیق علمی، ضرورت بکار گیری مجموعه تمرینات قوی را تأکید می نماید