امير هاشمي - مشاور پایه دوازدهم
 
 
مهندس عمران
كارشناسي ارشد معماري
دانشجوي كارشناسي ارشد هوش مصنوعيسابقه فعالیتهای آموزشی :

► فعاليت به عنوان مشاور تحصيلي از سال ١٣٧٩