بانک سوالات
سوالات کنکور
 
پاسخنامه سوالات کنکور
پاسخنامه  سوالات  سال تحصیلی 79 - 78
پاسخنامه  سوالات  سال تحصیلی 80 - 79
پاسخنامه  سوالات  سال تحصیلی 81 - 80
پاسخنامه  سوالات  سال تحصیلی 82 - 81
پاسخنامه  سوالات  سال تحصیلی 83 - 82
پاسخنامه  سوالات  سال تحصیلی 84 - 83
پاسخنامه  سوالات  سال تحصیلی 85 - 84
پاسخنامه  سوالات  سال تحصیلی 86 - 85
پاسخنامه  سوالات  سال تحصیلی 87 - 86
پاسخنامه  سوالات  سال تحصیلی 88 - 87
اختصاصی عمومی سال تحصیلی 89 - 88
پاسخنامه سوالات سال تحصیلی 90 - 89


 
 
 


سوالات امتحان نهایی
  سال تحصیلی 85-1384 سال تحصیلی87-1386 سال تحصیلی 86-1385 سال تحصیلی88-1387 سال تحصیلی 89-1388
امتحان سوالات پاسخنامه سوالات پاسخنامه سوالات پاسخنامه سوالات پاسخنامه سوالات پاسخنامه
ادبیات فارسی                    
جبر و احتمال                  
حسابان                    
دین و زندگی                    
زبان انگلیسی                    
زبان فارسی                  
شیمی                    
عربی                    
فیزیک                    
هندسه                    


  سال تحصیلی 90-1389 سال تحصیلی 91-1390 سال تحصیلی 91-1390(تجربی)
امتحان سوالات پاسخنامه سوالات پاسخنامه امتحان سوالات پاسخنامه
ادبیات فارسی     فیزیک
جبر و احتمال     زیست
حسابان     زمین شناسی
دین و زندگی     ریاضی 3
زبان انگلیسی          
زبان فارسی          
شیمی          
عربی          
فیزیک          
هندسه